top of page

Klachten

Indien u ontevreden bent over mij, zou ik u willen vragen dit met mij te bespreken. Ik ga er vanuit dat we er dan samen uitkomen.

Mochten we er niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen.

WAARNEMING

Mocht ik plotseling komen te overlijden, of ernstig ziek worden, dan zal mijn collega Peggy Kieft van www.psychologenpraktijkkieft.nl u daarvan op de hoogte stellen en met u een passende oplossing zoeken voor het wegvallen van de therapie.

Ook in vakantieperiodes kunt u in nood bij haar terecht. U kunt haar bereiken onder hetzelfde nummer als bij mij.

BEROEPSCODE

Ik werk volgens de beroepscode zoals die voor psychologen is vastgesteld.

De beroepscode, met informatie over de rechten en plichten van cliënt en therapeut, is te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, NVP, ( www.psychotherapie.nl). Het is raadzaam u hiervan op de hoogte te stellen, zodat u eventuele vragen kunt stellen tijdens de intake. Hieronder worden de belangrijkste regels samengevat.

De belangrijkste regels uit de beroepscode

Alle gegevens die U verstrekt aan uw psychotherapeut of Klinisch Psycholoog vallen onder het beroepsgeheim. Dit betekent dat wij alleen informatie verstrekken aan derden (zoals huisarts, bedrijfsarts, verzekeringsarts, familie) wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Wij zijn als beroepsgroep verplicht intervisie te houden met vakgenoten om behandelingen te evalueren. Alle deelnemers van deze intervisie zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim. Uw therapeut houdt alle gegevens bij in uw dossier. In dit dossier dient bepaalde informatie aanwezig te zijn, zoals persoonsgegevens, een intakeverslag, behandelplan met evaluaties, correspondentie, verslag van de zittingen, door U aangeleverde informatie, eventuele opgevraagde informatie van derden. De verzekeraar of een visitatiecommissie van de beroepsvereniging kan het dossier controleren op de aanwezigheid van deze gegevens en op declaratiegegevens. U heeft recht op inzage, aanvulling en kopiëen uit het dossier. Ook kunt U schriftelijk een verzoek indienen tot vernietiging van gegevens uit het dossier. U moet hiervoor een aparte afspraak maken. Na afsluiting van de behandeling wordt uw dossier 15 jaar bewaard en daarna vernietigd. Om de kwaliteit van psychotherapie te waarborgen, dient de therapeutische relatie zakelijk te zijn en in dienst te staan van een goede behandeling van de cliënt. Het is de cliënt en de therapeut dus niet toegestaan een persoonlijke of seksuele relatie te onderhouden tijdens of binnen een jaar na afsluiting van de therapie. Uw therapeut mag om zwaarwegende redenen de therapie afbreken, maar dient dan zorg te dragen voor een goede verwijzing.

Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst moet uw psychotherapeut u informeren over de verschillende behandelmogelijkheden. U heeft recht op een second opinion. Het behandelplan wordt in overleg met opgesteld. Uw wordt gevraagd of u akkoord gaat voordat de behandeling start.

bottom of page